OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Informace o internetovém obchodě

Majitelem internetového obchodu www.furniture24.cz je Marek Rosiak, podnikající pod firmouRosiak PPHU se sídlem v ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary, NIP: 611-10-47-060, (dále jen „Prodávající”)

Obchodní podmínky definují pravidla pro využívání Internetového obchodu zákazníky.
Prodávající provozuje internetový obchod, v kterém:

1) umožňuje zákazníkům zadávat objednávky

2) informuje zákazníky o zboží a dalších dodatkových službách dostupných v internetovém obchodě.
Obchodní podmínky internetového obchodu se vztahují rovněž na objednávky podané prostřednictvím Zákaznické zóny (dále jen ZZ) pokud zákazník při kontaktu uvede mmj. svoji e-mailovou adresu. V takovém případě je uzavření kupní smlouvy v plné shodě s obchodními podmínkami.
Informace o zboží, zejména popis, technické parametry a ceny uvedené v internetovém obchodě představují nabídku k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 Občanského zákoníku (dále jen OZ)
Cena uváděná v internetovém obchodě je závazná od chvíle obdržení e-mailové zprávy od zákazníka, o které se hovoří v následné části III.3.2) Obchodních podmínek internetového obchodu. Tato cena se nemění nezávisle od pozdějších změn cen v internetovém obchodě, které mohou vzniknout ve vztahu k dalšímu zboží.

II. Rozsah, podmínky a pravidla využívání internetového obchodu

Prodávající se zavazuje poskytovat služby zákazníkům v rozsahu a za podmínek uvedených v Obchodních podmínkách internetového obchodu.
Servis Prodejci je určen všem klientům (spotřebitelů, ve smyslu OZ, právnickým osobám atd.). Prodávající neprovozuje v internetovém obchodě velkoobchodní prodej. V případě objednávky od jednoho zákazníka na nejméně 5 kusů toho samého zboží, je nutno kontaktovat Prodejce na adresu obchodu uvedenou v čl. I.1 nebo na e-mail: biuro@furniture24.pl . Po odsouhlasení podmínek pro uskutečnění velkoobchodní objednávky zákazník obdrží e-mail, zmiňovaný v části III.3.2).

III. Uzavření kupní smlouvy na zboží v internetovém obchodě

Zákazník v internetovém obchodě může podat objednávku – uskutečnit nákup – na vybrané zboží, tzn. uzavřít kupní smlouvu na dálku. Kupní smlouva vstoupí v platnost ve chvíli kdy zákazník obdrží e-mailem zprávu, o které se hovoří v části III.3.2) Obchodních podmínek internetového obchodu.
K uzavření kupní smlouvy na dálku v internetovém obchodě náleží:

1) provést výběr zboží, jeho barvy a množství a dále postupovat dle technických pokynů a zpráv zobrazovaných zákazníkovi. Výběr zboží provedete jeho přidáním do vašeho nákupního košíku.

2) Objednat zboží s uvedením všech potřebných údajů, při čemž budete postupovat v souladu s technickými pokyny uváděnými na stránce. Pro zadání objednávky je nutno souhlasit s Obchodními podmínkami internetového obchodu a stisknutí tlačítka „Objednávám s povinností zaplatit”.
Po zadání objednávky obdrží zákazník e-mailovou zprávu a to zejména

1) e-mail potvrzující zadání objednávky do internetového obchodu
2) e-mail potvrzující přijetí objednávky jakož i všech jejich relevantních prvků. Vyslanému e-mailu může předcházet telefonické potvrzení objednávky. V případě, že se do 7 pracovních dnů ode dne zadání objednávky do internetového obchodu, nepodaří uskutečnit telefonický hovor ze zákazníkem, může být objednávka Prodávajícím zrušena. Kupní smlouva je uzavřena, když zákazník obdrží e-mail, o kterém se hovoří v tomto bodu.
Zákazník může zrušit objednávku před dnem obdržení e-mailové zprávy, o které se hovoří na poz.

III.3.2 Obchodních podmínek internetového obchodu. Za tím účelem kontaktujte Prodejce. Možností zrušení objednávky není nikterak dotčena možnost odstoupení od kupní smlouvy shodně s platnými předpisyCena zboží je uváděna v českých korunách a je včetně DPH

Zákazník může úhradit cenu následujícími způsoby:

1) na dobírku – hotovostí při odběru zboží

2) bankovním převodem na účet Prodávajícího (platba předem)

3) prostřednictvím servisu PayPal, celou platbou v hotovosti, online převodem nebo kreditní/debetní kartou.
Za okamžik uskutečnění platby se považuje:

1) V případě platby převodem chvíle připsání prostředků na účet Prodávajícího

2) V případě platby PayPal, okamžik pozitivního výsledku autorizace platby
Objednávka je realizována okamžitě po uzavření kupní smlouvy.

3) případě složení objednávky na Zboží na objednávku, bude doručení realizováno v termínu uvedeném v popisu zboží, ne však později než v termínu 60 dní, které jsou počítány ode dne uzavření obchodní smlouvy, za předpokladu zprávy v e-mailu, o které se hovoří části článku

III.3.2 Obchodních podmínek internetového obchodu, pokud se obě strany přímým opatřením nedohodnou jinak.

Pro úspěšné plnění objednávky Zákazníka je nutné, aby Zákazník uvedl všechny nezbytné údaje umožňující vlastní realizaci objednávky, tzn. jméno a příjmení, plná adresa (ulice, číslo domu, bydliště včetně PSČ), číslo kontaktního telefonu, e-mailovou adresu a ostatní údaje, které Prodávající vyžaduje při objednávce nebo během přímého kontaktu ze Zákazníkem.
Objednávka je uskutečněna pod podmínkou dostupnosti zboží. V případě nedostupnosti zboží je Zákazník neprodleně informován o novém termínu dodání s prosbou o potvrzení nebo anulování objednávky z důvodů trvale nedostupného zboží. V případě nové dodací lhůty je e-mailová zpráva, o které se hovoří v části

III.3.2) vyslána Zákazníkovi ve chvíli obdržení zboží na sklad Prodejce. V případě trvalé nedostupnosti zboží nebo odstoupení klienta od další realizace objednávky, obdrží Zákazník neprodleně své platby zpět.

Objednané zboží může být Zákaznikovi doručeno na jím uvedenou adresu v České republice, rovněž může být odebráno přímo na skladu Prodávajícího. Náklady na dopravu případně další dodatečné náklady zůstanou jasně uvedeny při skládání objednávky. Tyto stanovené ceny na dopravu neobsahují vynášení zboží do bytů Zákazníka.
Prodávající vystavuje v internetovém obchodě faktury v elektronické podobě ve formátu PDF. Prodávající zašle elektronickou fakturu na e-mail uvedený v průběhu objednávky, v termínu do 7 dní od data výdeje zboží. Pokud chce Zákazník obdržet fakturu v papírové podobě, musí v průběhu objednávky napsat svoji žádost o papírovou fakturu v poli „Zpráva pro prodávajícího”. Zákazník se může kdykoliv obrátit na poskytovatele služeb se žádostí o papírovou fakturu a to zasílajíc svoji žádost poštou na adresu Prodávajícího nebo na e-mail: biuro@furniture.pl
K faktuře, uvedené v bodě 13, Prodávající ve vhodné formě připojí formulář o odstoupení od smlouvy, o kterém se hovoří na pozici IV.2 spolu s poučením o právu odstoupení od kupní smlouvy.

IV. Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník, který v internetovém obchodě uzavřel kupní smlouvu, může v termínu 31 dní od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez žádných dalších nákladů, s výjimkou uvedenou níže. Odstoupení od kupní smlouvy může být provedeno tím, že spotřebitel pošle oznámení o odstoupení na adresu Prodávajícícho: Rosiak PPHU ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary, nebo na e-mail: biuro@furniture24.cz


Oznámení o odstoupení lze podat na formuláři, jehož vzor je připojen jako dodatek č. 1 Obchodních podmínek. Pro dodržení termínu stačí vyslat oznámení před jeho upynutím.
Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet ve chvíli, kdy obchodník vydá zboží – spotřebiteli, nebo jím určené třetí osobě, jiné než dopravce a v případě, že kupní smlouva obsahuje větší počet kusů zboží, které jsou doručovány po částech či dílech – od obdržení posledního kusu či dílu, pro ostatní smlouvy – ode dne jejich uzavření.
V případě odstoupení od kupní smlouvy Prodávající vrací Zákazníkovi všechny platby od něj obdržené, včetně nákladů na doručení zboží (s výjimkou doplňkových nákladů vyplývajících z výběru způsobu doručení, vyšších než nejlevnější způsob doručení nabízený Prodávajícím) neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne kdy Prodávající obdržel rozhodnutí Zákazníka o odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající je povinen vrátit platbu stejným způsobem, jaký zvolil Zákazník, pokud se výslovně nedohodl na jiném způsobu, ke kterému se nevážou žádné náklady. Pokud Prodávající sám nenabídne odebrání zboží od Zákazníka, může Prodávající pozdržet navrácení platby do chvíle obdržení zboží nebo do chvíle obdržení potvrzení o vyslání zboží Zákazníkem.
Pokud Zákazník uplatňuje právo odstoupit od kupní smlouvy po vznesení požadavku na zahájení doplňkových služeb před uplynutím termínu pro odstoupení od kupní smlouvy, má Zákazník povinnost uhradit plnění těchto služeb do chvíle odstoupení od kupní smlouvy. Výše úhrady se vypočte úměrně z hodnoty plnění dodatkové služby s ohledem na jeji cenu, či odměnu dohodnuté v kupní smlouvě.
V případě odstoupení od kupní smlouvy, se tato považuje za neplatnou. Pokud Zákazník podal prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy dříve, než Prodávající přijal jeho nabídku, nábídka přestává být závazná.


Zákazník je povinen vrátit zboží Prodávajícímu nebo ho předat Prodávajícím pověřené osobě neprodleně, ale ne později než 14 dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy, pokud Prodávající nenavrhl, že zboží odebere sám. Pro dodržení termínu je rozhodující datum odeslání.
Zboží musí být vráceno na adresu: Rosiak PPHU Ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary
Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, pokud Prodávající neinformoval. Zákazníka o právu o odstoupení od kupní smlouvy v souladu se zákonem.
Nárok na odstoupení od kupní smlouvy nemá Zákazník v případě smluv, v nichž požaduje nesériové zboží, vyrobené podle požadavků Zákazníka a sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

V. Záruka prodejce, záruka kvality

Prodávající dodává zboží bez závad. Prodávající odpovídá za vady na dodávce zboží, ať již fyzické, či právní. Záruka prodejce platí v rozsahu daným zákonem dle OZ.
Prodávající není ručitelem (výrobcem) zboží. V případě že se záruka kvality týka zboží, pak jsou podmínky záruky jako i doba záruky uvedeny v záručním listu.
Při převzetí objednávky byste měli zkontrolovat její obsah. V případě potvrzení reklamace množství či jakosti zboží, je nutno sepsat v přítomnosti osoby, která zboží doručila „Protokol o škodě”, který je stěžejní pro uznání reklamace.
Průběh reklamačního řízení je závislé na výběru právního podkladu Zákazníka pro uplatnění nároku: Záruka prodejce či záruka kvality.
Reklamace z důvodů záruky Prodávajícího nebo záruky kvality směrujte na adresu Prodávajícího: Rosiak PPHU Ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary, nebo na e-mail: biuro@furniture24.cz
Prodávající se zavazuje posoudit reklamaci do 14 dnů. Pokud to nebude z technických důvodů možné, bude v této lhůtě informovat Kupujícího a oznámí mu kdy bude jeho reklamace vyřízena.

VI. Ochrona osobních dat

Ve chvíli podání objednávky Zákazník, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů internetovým obchodem, v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů a zákona o elektronických službách.
Sdílené osobní údaje jsou internetovým obchodem zpracovány výhradně pro uzavření obchodu, změny, správného provedení i ukončení kupní smlouvy, spolu s činností související s vypořádáním a dodávkou zboží.
Prodávající zajistí uplatňování práv vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů, zejména, že zákazník má právo k přístupu ke svým osobním údajům a právo je opravovat, měnit či žádat jejich odstranění. Použití práva o změnách, opravách či odstranění osobních údajů poskytnutých Prodávajícímu, se provádí na základě příslušné žádosti Prodávajícímu e-mailem s uvedením jména a příjmení Zákazníka.

VII. Závěrečná ustanovení

Pro vyloučení pochybností se potvrzuje, že žádné ustanovení v Obchodních podmínkách neomezuje pravomoci Zákazníka, které mu náleží na základě zákonných předpisů. V případech, že existuje ustanovení takového charakteru, či ustanovení která nejsou uvedená v Obchodních podmínkách internetového obchodu, platí vždy předpisy českého práva, zejména zákon o právech spotřebitelů dle OZ.
Aktualní Všeobecné obchodní podmínky jsou publikovány na stronie: www.furniture24.pl
Všechny doplňkové informace týkající se internetového obchodu, poskytuje telefonický operátor na čísle uvedeném na straně www.furniture24.cz
Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 31 dnů bez podání jakékoliv příčiny.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy vyprší po uplynutí 31 dnů od chvíle kdy jste se stali držitelem zboží vy, nebo třetí osoba mimo dopravce, vámi určená.

Chcete-li využít možnosti práva odstoupení od kupní smlouvy, musíte nas informovat o svém rozhodnutí odstoupení od kupní smlouvy jednoznačným prohlášením zaslaným tradiční poštou, faxem nebo elektronickou poštou.
Pro odstoupení od kupní smlouvy můžete použít níže uvedený formulář, není to však povinné.

Můžete rovněž vyplnit a poslat formulář odstoupení od kupní smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení elektronickou cestou. Před vyplněním si můžete stáhnout formulář z našich Obchodních podmínek, který najdete na naši internetové stránce http://www.furniture24.cz/obchodnípodmínky/, a vyplněný dokument odeslat na e-mail:biuro@furniture24.cz

Pokud využijete této možnosti, vyšleme vám okamžitě potvrzení o obdržení informace o odstoupení od kupní smlouvy na trvalém nosiči (např. Elektronická pošta)

Pro zachování termínu pro odstoupení od kupní smlouvy postačí, vyšlete-li informaci týkající se využití práva na odstoupení od kupní smlouvy před stanovené lhůty.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vracíme Zákazníkovi všechny platby od něj obdržené, včetně nákladů na doručení zboží (s výjimkou doplňkových nákladů vyplývajících z výběru způsobu doručení, vyšších než nejlevnější způsob doručení nabízený námi) neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne kdy Prodávající obdržel rozhodnutí Zákazníka o využití práva odstoupení od kupní smlouvy

Platby jsou navráceny stejným způsobem, jaký zvolil Zákazník v původní transakci, pokud se výslovně nedohodl na jiném způsobu, ke kterému se nevážou žádné náklady.

Zpětnou Platbu můžeme pozdržet do chvíle obdržení zboží, nebo obdržení potvrzení o vyslání vraceného zboží, dle toho co nastoupí dříve.
Prosíme o neprodlené odeslání navráceného zboží na adresu: Rosiak PPHU Ul. Zamkowa 9, 58-530 Kowary, nebo ho předat Prodávajícím pověřené osobě neprodleně, ale ne později než 14 dní ode dne odstoupení od kupní smlouvy, pokud Prodávající nenavrhl, že zboží odebere sám. Pro dodržení termínu je rozhodující datum odeslání. Bude-li zboží vysláno po tomto termínu, musí zákazník uhradit všechny přímé náklady spojené s návratem zboží.
Zákazník je zodpovědný za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
Dovolujeme si vás upozornit, že v souladu s článkem 38 zákona o právech spotřebitele, právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory nebo na dálku nenáleží Zákazníkovi v případě těchto smluv:

Při poskytnutí služby, kterou obchodník zcela splnil s výslovným souhlasem spotřebitele, který był před poskytnutím informován obchodníkem, že poskytnutím služby ztratí právo na odstoupení od smlouvy.

V kterých cena nebo odměna závisí na kolísání cen na finančním trhu, na které nemá obchodník žádný vliv a které mohou nastat ještě před uplynutím termínu pro odstoupení od smlouvy
V případech kdy předmětem služby je zboží nesériové, vyrobené podle požadavků zákazníka a sloužící jeho individuálním potřebám
V které je předmětem služby zboží podlehájící rychlému zkažení nebo mající velmi krátkou trvanlivost užívání.
V které je předmětem služby zboží doručené v zapečetěném obalu, které nelze po otevření vrátit z důvodů ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud balení było otevřeno po doručení.
V které jsou předmětem služby věci či zboží neoddělitelně spojené s jinými věcmi
V kterém jsou předmětem podnikání alkoholické nápoje, jejichž cena była sjednána při uzavření kupní smlouvy a mohou být doručeny teprve po 30 dnech a u kterých je cena závislá na finančním kolísání trhu, na který nemá prodávající vliv
V případech kdy spotřebitel jasně žádal, aby se podnikatel k němu dostavil z důvodů urychlené opravy nebo konservace, pokud podnikatel poskytne i další služby, než které spotřebitel žádal, nebo použil jiné než nutné náhradní díly pro opravu nebo konservaci, pak náleži spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy v případě těchto doplňkových a nevyžádaných věcí a služeb
V kterém jsou předmětem plnění zvukové a vizuální nahrávky, nebo počítačové programy doručované v zapečetěném obalu a jsou li po doručení otevřené
V případech doručování novin, periodických tiskovin a časopisů, s výjimkouu smlouvy o předplatném
V případech, je-li předmět součástí veřejné aukce
V případě poskytování ubytovacích služeb jiných než pro vlastní bydlení, přepravy věcí, pronájmu automobilů, v gastronomii, služeb týkajících se odpočinku, zábavnými akcemi, sportovními a kulturními podniky pokud je ve smlouvě uveden den, či období konání akce.
V případě dodávek digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění smlouvy było zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a po jeho informování podnikatelem o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy.